AVG

AVG: ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Lettie van Iersel – Huidverbetering verwerkt van haar klanten. Indien u klant wordt van Lettie van Iersel – Huidverbetering, of om andere reden persoonsgegevens aan Lettie van Iersel – Huidverbetering verstrekt, geeft u uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring te verwerken.

Geadviseerd wordt om deze Privacyverklaring door te lezen en te bewaren in uw eigen administratie. AVG: Dit betekent dat er vanaf 25 mei 2018 dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. Hierbij een overzicht hoe schoonheidssalon Lettie van Iersel – Huidverbetering met uw gegevens omgaat.

Welke gegevens worden verwerkt?

Lettie van Iersel – Huidverbetering verwerkt de persoonsgegevens die ik van u ontvang of als u op een andere wijze contact met mij opneemt. Ik verzamel en verwerk onder meer de volgende persoonsgegevens: uw naam, adresgegevens, geboortedatum, emailadres en overige informatie/ c.q. documenten die u aan mij verstrekt. Daarnaast verzamelt en verwerkt Lettie van Iersel – Huidverbetering persoonsgegevens in het kader van uw klant zijn, zoals de actuele status van uw gezondheid, informatie over productgebruik, de gegeven behandeling en uw aankopen.

Voor welke doeleinden worden uw gegevens verwerkt?

1. contact over het maken of de annulering van afspraken.
2. het reageren op uw vragen of productbestellingen.
3. de informatie over productgebruik wordt gebruikt om bij eventuele huidreacties na te gaan voor welk product er een overgevoeligheid bestaat.
4. de informatie over de gegeven behandelingen en producten wordt gebruikt om een behandelstrategie in kaart te brengen en u te adviseren.
5. uw gezondheidsgegevens en huiddiagnose worden gebruikt om de voortgang van de behandelingen te monitoren.
6. de administratieve afhandeling van uw bestelling.
7. email berichtgeving.
8. om te voldoen aan wet- en regelgeving.

Inzage in uw gegevens

U heeft ten alle tijde de mogelijkheid en het recht op inzage van uw gegevens. De persoon heeft hierbij uitsluitend inzage in de verzamelde gegevens van zichzelf.

Bezoekgegevens website

Lettie van Iersel – Huidverbetering bewaart gegevens en maakt gebruik van cookies als u mijn website bezoekt.

Delen of verkopen gegevens

Lettie van Iersel – Huidverbetering verkoopt haar gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstekken om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Beveiliging en bewaartermijn

Uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen misbruik en toegang door ongeautoriseerde personen via de huidige gebruikelijke technieken. Lettie van Iersel – Huidverbetering bewaart uw persoonsgegevens zo lang als noodzakelijk voor de hierboven aangegeven doeleinden of zo lang als de wet dat voorschrijft.

Recht om uw persoonsgegevens in te zien, 
te corrigeren of te verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens en/of documenten in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt daartoe een gespecificeerd verzoek tot Lettie van Iersel – Huidverbetering richten door een e-mail te sturen naar info@lettievaniersel.nl, onder vermelding van uw naam en adres. In geval van een verzoek tot verwijdering zal Lettie van Iersel – Huidverbetering de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of wanneer er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

Datalek

Een datalek wordt gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens als het leidt tot een aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van persoonsgegevens, of als het ernstige nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van persoonsgegevens (artikel 34a, eerste lid, Wbp). Het datalek wordt ook gemeld aan de betrokkene(n) indien het waarschijnlijk ongunstige gevolgen zal hebben voor diens persoonlijke levenssfeer.

Wijzigingen

Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Geadviseerd wordt om regelmatig deze Privacyverklaring te bekijken, om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. Liever niet via de website, stuur dan een verzoek om deze verklaring via email te verkrijgen naar info@lettievaniersel.nl.

Deze Privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 25 mei 2018.