Algemene voorwaarden

Algemeen

De algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen schoonheidssalon Lettie van Iersel – Huidverbetering en een client waarop Lettie van Iersel – Huidverbetering deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Inspanningen schoonheidssalon

1. Lettie van Iersel – Huidverbetering zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenkomstig met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
2. De client zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig worden verteld.
3. Lettie van Iersel – Huidverbetering is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan door onjuiste en/of onvolledige gegevens die verstrekt zijn door de cliënt.
4. Lettie van Iersel – Huidverbetering zal de cliënt inlichten over de financiële consequenties van de wijziging van de behandeling.

Afspraken

1. De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan Lettie van Iersel – Huidverbetering melden.
2. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Lettie van Iersel – Huidverbetering het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt doorberekenen.
3. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt mag Lettie van Iersel – Huidverbetering de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt doorberekenen.
4. Indien de cliënt bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aankomt, mag Lettie van Iersel – Huidverbetering de gehele afspraak annuleren en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt doorberekenen.
5. Lettie van Iersel – Huidverbetering moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.
6. Beide partijen hoeven zich niet aan de verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

Persoonsgegevens & privacy

1. De cliënt voorziet Lettie van Iersel – Huidverbetering vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Lettie van Iersel – Huidverbetering aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.
2. Lettie van Iersel – Huidverbetering neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op en verwerkt deze op een klantenkaart.
3. Lettie van Iersel – Huidverbetering behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
4. Lettie van Iersel – Huidverbetering zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden.

Betaling

1. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of per pintransactie te voldoen.
2. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

Aansprakelijkheid

1. Lettie van Iersel – Huidverbetering is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat Lettie van Iersel – Huidverbetering is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden, vrijetijdsbesteding.
2. Lettie van Iersel – Huidverbetering is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegebracht naar de salon.

Klachten

1. Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet de klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen twee weken na ontdekking mondeling als zowel schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Lettie van Iersel – Huidverbetering.
2. Lettie van Iersel – Huidverbetering moet de klager binnen 5 werkdagen adequaat antwoord geven.
3. Indien een klacht over de behandelingen gegrond is zal Lettie van Iersel – Huidverbetering de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.
4. Indien een klacht over de producten gegrond is zal Lettie van Iersel – Huidverbetering het aankoopbedrag van de producten gedeeltelijk of helemaal vergoeden.
5. Indien Lettie van Iersel – Huidverbetering en de klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

Garantie

1. Lettie van Iersel – Huidverbetering geeft de cliënt een week (7 dagen) garantie op de behandeling en producten.
2. Na een behandeling kan de huid een reactie geven. De cliënt wordt hiervan op de hoogte gebracht tijdens de behandeling.
3. Deze garantie vervalt indien:
• De cliënt op de hoogte is gebracht door Lettie van Iersel – Huidverbetering over het resultaat van de behandeling en de tijdsduur van het effect van de behandeling of producten;
• De cliënt andere producten dan door Lettie van Iersel – Huidverbetering geadviseerde producten heeft gebruikt;
• De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd;
• De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd;
• De cliënt de producten niet volgens het advies van Lettie van Iersel – Huidverbetering heeft gebruikt;
• De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

Geheimhouding

1. Lettie van Iersel – Huidverbetering is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling.
2. Informatie geld als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Beschadiging en/of diefstal

1. Lettie van Iersel – Huidverbetering heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien, de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.
2. Lettie van Iersel – Huidverbetering meldt diefstal altijd bij de politie.

Behoorlijk gedrag

1. De cliënt behoort zich in de salon te gedragen volgens algemene aanvaarde normen.
2. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Lettie van Iersel – Huidverbetering het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.
3. Bij Lettie van Iersel – Huidverbetering wordt gewerkt volgens de hygiëne regels van de HAM code van schoonheidsspecialisten.

Recht

1. Op elke overeenkomst tussen Lettie van Iersel – Huidverbetering en de cliënt is het Nederlandse recht van toepassing.
2. De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Lettie van Iersel – Huidverbetering en zijn ook in de salon beschikbaar.
3. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
4. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.